خدمات دانشکده فنی به جامعه

ردیف

نام آزمایشگاه

نام دستگاه

نوع آزمایش و ظرفیت

1

بتن

جک بتن شکن

تعیین مقاومت فشاری بتن با ظرفیت 180 تن- KN 3000

2

خاک

کشش میلگرد

تعیین مقاومت کششی میلگرد با ظرفیت 200 و 1000 کیلو نیوتن

5

خاک

شیکروسری الک

دانه بندی خاک

6

خاک

دستگاه کاسا گرانده

حد روانی و خمیری

7

خاک

دستگاه تک محوری

تک محوری

8

خاک

دستگاه برش مستقیم

برش مستقیم

9

آسفالت

دستگاه مارشال

تست مارشال قیر (تست مخرب)

10

آسفالت

سانتریفیوژ

جداسازی اجزاء آسفالت

11

بتن

دستگاه مغزه گیری

مغره گیری و تعیین مقاومت بتن سخت شده

12

خاک

قالب و چکش پراکتور

تست تراکم

13

نساجی

DSC

بررسی تغییرات حرارتی ترکیبات شیمیایی نمونه پودری

14

نساجی

FTIR

شناسایی گروههای عاملی ترکیبات  شیمیایی و کمک به شناسایی ترکیبات

16

نساجی

U.V.Visible

طیف سنجی عبوری محلول

17

نساجی

پتانسیواستات و گالوانواستات

ولتامتری چرخه ای-امپدانس

طیف سنجی خوردگی

 

برق

دستگاه  AFM

سیستم تصویربرداری

25

فیزیک الیاف

شانه

تعیین طول الیاف و درصد ضریب تغییرات طول (بوسیله شانه)

26

   "   "

میکروسکوپ

تعیین قطر الیاف پشم و درصد ضریب تغییرات قطر به روش میکروسکوپی

27

   "   "

تراش آنالایزر

تعیین درصد ضایعات فتیله

28

   "   "

آون - ترازو

تعیین درصد رطوبت

29

   "   "

هنک متر - ترازو

چگالی خطی تاپس- فتیله

30

   "   "

کلاف پیچ - ترازو

تعیین نمره نخ

31

   "   "

تاب سنج

تعیین تاب نخ یک لا (روش شمارش مستقیم ) ، روش باز کردن و تاب مجدد

32

   "   "

تاب سنج

تعیین تاب نخ چند لا (روش شمارش مستقیم ) ، روش بازکردن و تاب مجدد

33

   "   "

استحکام سنج

تعیین نیروی گسیختگی و درصد ازدیاد طول نخ تا حد پارگی

34

   "   "

تاب سنج

تعیین تاب نخ خارج شده از پارچه (تاب نخ یک لا)

35

   "   "

تاب سنج

تعیین تاب نخ خارج شده از پارچه(تاب نخ چند لا)

36

   "   "

ترازو

اندازه گیری نمره نخ خارج شده از پارچه یا فرش

37

   "   "

کارشناسی

تراکم نخ تار و پود پارچه ( هر یک به تنهایی )

38

   "   "

گرد بر - ترازو

جرم در متر مربع

39

   "   "

مواد شیمیایی

تعیین جنس منسوج (به ازای جنس اول)

40

   "   "

مواد شیمیایی

تعیین جنس منسوج (به ازای هر جنس اضافی)

41

   "   "

مارتیندل

تعیین درجه پرز دهی (PILL BOX) یا مارتیندل

42

   "   "

مارتیندل

تعیین مقاومت سایشی به روش مارتیندل

43

   "   "

استحکام سنج

تعیین استحکام و درصد ازدیاد طول تا حد پارگی منسوج (در هرجهت تار یا پود)

44

   "   "

کارشناسی

تعیین طرح بافت پارچه

45

   "   "

کارشناسی

عرض پارچه

46

   "   "

برگشت چروک

برگشت پذیری چروک (در هر جهت تار یا پود)

47

   "   "

طول خمش

طول خمش

48

   "   "

کیوسیک

تعیین میزان افت پارچه

49

   "   "

"

آزمون باران سنجی

50

   "   "

ثبات مالشی

تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر مالش خشک

51

   "   "

ثبات مالشی

تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر مالش مرطوب

52

   "   "

ضخامت سنج

تعیین ضخامت

53

   "   "

استحکام سنج الیاف

تعیین استحکام و ازدیاد طول و رسم منحنی تنش کرنش تک لیف

54

   "   "

میکرومات

رسیدگی الیاف پنبه

55

   "   "

هیرینس

اندازه گیری مویی بودن نخ

56

   "   "

نفوذ هوا

نفوذ پذیری هوا از پارچه

 

 

  • اجاره فضای نمایشگاهی و فرهنگی در محوطه ورودی دانشکده
  • استفاده دانشجویان سایر دانشگاهها از آزمایشگاه مطابق جدول خدمات مذکور
  • استفاده دانشجویان سایر دانشگاهها جهت انجام تحقیقات و پژوهش بصورت ترمی و حضور دائم
  • اجاره سالن های آمفی تئاتر مطابق مصوبه
  • اجاره بوفه و انتشارات
  • ضمنا عمده خدمات آزمایشگاهی طرحهای عمرانی دانشگاه اعم از بتن، میلگرد، تراکم، آسفالت و ..... در این دانشکده انجام می پذیرد

 

 

نحوه ارائه خدمت:

 مراجعه به دانشکده بخش مدیریت خدمات آزمایشگاهی (مدیر امور عمومی  - مهندس رحیم باخدا)

شماره  تماس :       44083030 - 33690559